Topic on רוי שמועס:תנ"ך

Jump to navigation Jump to search
שמש מרפא (talkcontribs)

ר' @צמא לדעת, הערך מכיל כפירה בתורה מן השמים (בפ' "דער מקור פון תנ"ך" - ייתכן שגם בעוד מקומות).

ייש"כ על עבוה"ק.

צמא לדעת (talkcontribs)

ייש"כ הרב שמש, ונחמד לראותך כאן...

הסרתי כל הפסקה לבינתיים. אחר מבצע הסינון יורחב הערך בעז"ה.

שמש מרפא (talkcontribs)

ואיך ומתי יוחזר ויותאם התוכן?

צמא לדעת (talkcontribs)

התוכן היחיד האמיתי שראיתי שם, שהתורה ניתנה ע"י ה' אל משה בהר סיני, כתוב כבר בפתיח. השאר היה הבלים, שלפי הדומה אין דרך (ואין צורך) להתאימם.

וביותר, שלא הרי ויקיפדיה העברית - ברמה מדעית סבירה, שיש להתאים הדברים ולברור הרע מתוכם - לוויקיפעדיע היידית, שהרדידות חוגגת ושעירים ירקדו. כמובן עדיין יש להתאים ככל האפשר, אך במקרים כגון דא אם באנו להתאים אין אנו מספיקים.