המכלול:פּריוואַטקייט פאליסי

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוסטער:המכלול - אודות


אריינפיר

די פריוואטקייט פון די באזוכער אויף אונזער זייטל איז אונז א הויפט פריאריטעט, און מיר זענען פארפליכטעט צו היטן דערויף. די פאלגענדע פאליסיס ערקלערן וואס קען מעגליך געטון ווערן מיט אייער פריוואטע אינפארמאציע.
אייער צושטימונג ביי אייער ערשטע באזוך אויף אונזער זייטל צו קענען ניצן קוקיס אין איינקלאנג מיט די טערמינען פון די דאזיגע פאליסיס, ערמעגליכט אונז צו ניצן קוקיס יעדעס מאל איר באזיכט דא.

קרעדיט

דער בלאט איז געשאפן געווארן מיט'ן הילף פון א מוסטער פון SEQ Legal (seqlegal.com) און געענדערט געווארן דורך Website Planet (www.websiteplanet.com)

איינשרייבן צו מכלול

צוטריט צו פארשידענע סערוויסעס און אינהאלט אויפ'ן זייטל, זענען טיילמאל גענצליך אדער טיילווייז ערמעגליכט נאר פאר איינגעשריבענע באניצער.
בשעת'ן זיך איינשרייבן צו געוויסע סערוויסעס אויפ'ן המכלול וועבזייטל איז דא די אפציע פון אריילייגן פריוואטע אינפארמאציע ווי נאמען, משפחה נאמען, טעלפאון אן אימעיל אדרעס. אויך איז מעגליך איר וועט אריינלייגן אייער קרעדיט קארד איינצלהייטן צו ביישטייערן פאר המכלול (פון דא און ווייטער, קאלעקטיוו "רעגיסטראציע איינצלהייטן"). אלץ תנאי זיך צו איינשרייבן מעג מען אריינפילן נאר ריכטיגע און פונקטליכע אינפארמאציע. עס איז שטרענג פארבאטן צו אריינלייגן פאלשע אינפארמאציע, איבערהויפט נישט איינצלהייטן וואס שטעלן זיך אהער אלץ א צווייטן.
די רעגיסטראציע איינצלהייטן וועלן ווערן אוועקגעלייגט אין א דאטאבעיס אונטער מכלול אייגענטומערשאפט וואס איז פארצייכנט אויסגעהאלטן אין די דאטאבעיס' רעזשיסטאר. אן איינגעשריבענע באניצער אויף המכלול וועבזייטל וועט פון דא און ווייטער גערופן ווערן "איינגעשריבענע באניצער".
ביים זיך איינשרייבן צום מכלול זייטל וועט מעגליך ווערן צוגעטיילט פאר איינגעשריבענע באניצער צוטריט מעגליכקייט, ווי א באניצער נאמען און פעסווארד ("צוטריט מעגליכקייטן"). רעגיסטראציע צו מכלול און די באניץ פון די צוטריט מעגליכקייטן איז פריוואט און געאייגענט פאר פריוואטן באניץ פון איין מענטש. מען טאר נישט מיטטיילן די איינגעשריבענע באניצער קאנטע דעטאלן מיט אנדערע און מען טאר נישט איבערגעבן די צוטריט מעגליכקייט צו א דריטן. עס ליגט א פאראנטווארטליכקייט אויף דער איינגעשריבענער באניצער צו גוט אפהיטן די צוטריט מעגליכקייטן, אריינגערעכנט דורך אפדעיטן די פעסווארד צום מכלול זייטל פון צייט צו צייט צו היטן אויף זיכערהייט. עס ליגט אויף דעם איינגעשריבענעם באניצער צו האלטן די צוטריט מעגליכקייטן אין געהיים און דאס נישט איבערגעבן פאר סיי וועם אן ערלויבעניש, אריינגערעכנט אפהיטן די דאטא אויפ'ן קאפיוטער, מאביל דעווייס, אדער סיי וועלכע דעווייס וואס ערמעגליכט צוטריט צום אינטערנעט.
דער איינגעשריבענער באניצער באשטעטיגט אז סיי וועלכע באניץ וואס וועט ווערן אויסגעפירט דורך סיי וועלכע צוטריט מעגליכקייט וועט געזען ווערן ווי עס איז געטון געווארן דורך דעם איינגעשריבענעם באניצער. דער איינגעשריבענער באניצער נעמט זיך אונטער צו טראגן די אחריות פאר סיי וועלכע שאדן וואס קומט ארויס דורכ'ן ניצן זיינע צוטריט מעגליכקייטן (אויך אויב עס איז געטון געווארן דורך א צווייטן) און פטר'ט המכלול פון אלע שאדן וואס קען ארויסקומען ווי געשריבן. קלארשטעלונג: המכלול קוקט נישט נאך כסדר די אידענטיטעט פון איינגעשריבענע באניצער.
עס איז נישטא קיין שום פארלאנג צו איבערגעבן סיי וועלכע אינפארמאציע זיך צו רעגיסטרירן, אבער אן עס אריינגעבן וועט נישט ערמעגליכט ווערן די סערוויסעס וואס פארלאנגען רעגיסטראציע. המכלול וועט זיך באניצן מיט די אינפארמאציע אריינגעגען אין איינקלאנג מיט אונזער פריוואטקייט פאליסיס, וואס ווערט אפדעיטעד פון צייט צו צייט.


זאמלען פריוואטע אינפארמאציע

עס איז מעגליך אז די פאלגנדע אינפארמאציע וועט ווער ווערן געזאמעלט, אוועקגעלייגט, און באניצט ווערן:

 • אינפארמאציע איבער אייער קאמפיוטער, אריינגערעכנט אייער IP אדרעס, געאגראפישע לאקאציע, בראוזער סארט און ווערסיע, און אפערעיטינג סיסטעם;
 • אינפארמאציע איבער אייערע באזוכן און באניץ פונעם זייטל, אריינגערעכנט פון וואו איר זענט אהערגעקומען, ווי לאנג איר האט באזוכט, בלעטער געקוקט, און אייערע באוועגונגען אויפ'ן זייטל;
 • אינפארמאציע, ווי למשל אייער אימעיל אדרעס, וואס איר לייגט אריין ביים זיך איינשרייבן צום זייטל;
 • אנדערע אינפארמאציע וואס איר פילט אויס ביים שאפן א קאנטע אויף אונזער זייטל, ווי אייער נאמען, פראפיל בילדער, זכור/נקבה, געבורטסטאג, פערזענליכע סטאטוס, ספרים וואס איר האט פארפאסט, אינטערעסן און האַבּיס, עדיוקאציע אינפארמאציע, און באעפטעגונג דעטאלן;
 • אינפארמאציע, ווי נאמען און אימעיל אדרעס, וואס איר פילט אריין ביים סובסקרייבען צו באקומען מודעות און צייטונג;
 • אינפארמאציע וואס איר פילט אויס ווען איר באניצער זיך מיט די סערוויסעס פונעם זייטל;
 • אינפארמאציע געשאפן דורך אייער באניץ מיט'ן זייטל, אריינגערעכנט ווען, וויפיל און וויאזוי איר באניצט זיך דערמיט;
 • אינפארמאציע פארבינדען צו סיי וואס איר קויפט, סערוויסעס מיט וועלכע איר באניצט זיך, אדער טראנזאקציעס וואס איר פירט דורך אויף אונזער זייטל, וואס רעכנט אריין אייער נאמען, אדרעס, טעלעפאון נומער, אימעיל אדרעס, און אייער קרעדיט קארד אינפארמאציע;
 • אינפארמאציע וואס איר שטעלט ארויס אויף אונזער זייטל מיט א כוונה עס צו ארויסשטעלן אויפ'ן אינטערענעט, אריינגערעכנט אייער באניצער נאמען, פראפיל בילדער, און אינהאלט פון אייערע תגובות;
 • אינפארמאציע וואס ליגט אין אימעילס וואס איר שיקט צו אונז דורך אונזער זייטל, אריינגערעכנט די אינהאלט און איר מעטא-דאטא;

סיי וועלכע אנדערע סארט פערזענליכע אינפארמאציע וואס איר טיילט אונז מיט.
פאר איר דעקט אויף פערזענליכע אינפארמאציע פון א צווייטן, דארפט איר האבן די צושטימונג פון יענעם צו קענען מיטטיילן און ניצן די אינפארמאציע לויט די פאליסיס.
מיר באניצן זיך מיט אייער פריוואטע דאטא, ווי אינפארמאציע איבער אייערע טעטיגקייטן און אינטערעסן, כדי אייך צו גיבן מעלדונגען וואס זענען די מערסטע רעלעוואנט פאר אייך.


באניץ פון אייער פריוואטע אינפארמאציע

אייערע פריוואטע אינפארמאציע וואס ווערט איבערגעגעבן ווען איר באניצט זיך מיט'ן זייטל וועלן באניצט ווערן פאר די צוועקן וואס זענען אויסגעשמועס אין די פאליסיס דא, אדער אין אנדערע רעלעוואנטע בלעטער אויפ'ן זייטל. עס איז מעגליך אז אייער אינפארמאציע וועט געניצט ווערן פאר די פאלגנדע צוועקן:

 • אנפירן אונזער זייטל און ביזנעס;
 • פערזענליכע צופאסונג פונעם זייטל פאר אייך;
 • צו ערמעגליכן פארשידענע סערוויסעס פארהאן אויף אונזער זייטל;
 • שיקן זאכן וואס איר קויפט אויפ'ן זייטל;
 • צושטעלן סערוויסעס געקויפט דורך דעם זייטל;
 • שיקן קלארשטעלונגען, ביזנעס חשבונות, שיקן באלאנס דערמאנונגען, און נעמען באצאלט.
 • אייך שיקן קאמעציאלע, נישט-מארקעטינג מעלדונגען;
 • אייך שיקן אלערטס אין אימעיל וואס איר האט ספעציפיש אנגעשטעלט צו באקומען;
 • שיקן אונזער צייטונג צו אייך אין אימעיל, אויב האט איר דאס געבעטן (איר קענט אונז איינמעלדן סיי ווען אז איר דארפט מער נישט דעם צייטונג);
 • שיקן מארקעטינג מעסעזשעס פארבינדן מיט אונזער ביזנעס און אנדערע, אבער נאר אזעלכע וואס קענען לויט אונז אייך פאראינטערעסירן, אויף פאסט אדער אויב איר זענט ספעציפיש איינגעגאנגען, אויך אין אימעיל, אדער ענליכע טעכנעלאגישע מיטלען (איר קענט אונז איינמעלדן סיי ווען אויב איר זענט מער נישט פאראינטערעסירט אין מארקעטינג מעסעזשעס);
 • צושטעלן סטאטיסטיקס איבער אונזערע באניצער צו אנדערע (אבער די וואס קריגן דאס וועלן קיינמאל נישט קענען אויסגעפינען ווער א ספעציפישע באניצער איז מיט די אינפארמאציע);
 • זיך אפגעבן מיט בקשות און טענות וואס ווערן אריינגעגעבן דורך אייך אדער וואס זענען אייך נוגע און זענען פארבינדען מיט אונזער זייטל;
 • צו אפהיטן די זיכערהייט פונעם זייטל און פארמיידן קרימינאליטעטן;
 • באשטעטיגן אז איר קומט נאך די טערמינען זיך צו קענען באניצן מיט'ן זייטל (אריינגערעכנט נאכקוקן פריוואטע מעלדונגען געשיקט דורך די פריוואטע הודעות סערוויסעס אויפ'ן זייטל);


און נאך. אויב איר געבט אונז איבער פריוואטע אינפארמאציע צו ארויסגעבן אויף אונזער זייטל, וועלן מיר דאס ארויסשעלן און זיך באניצן דערמיט לויט די ערלויבענישן וואס איר וועט אונז צושטעלן.

איר קענט אָנשטעלן אייערע פריוואטע פרעפערענצן צו מינימיזירן דאס באניץ פון אייער אינפארמאציע, דורכ'ן טוישן אייערע פריוואטקייט אנשטעלונגען צוגעשטעלט אויפ'ן זייטל.

מיר וועלן נישט ארויסגעבן אייער פריוואטע אינפארמאציע צוזאמען מיט אייער אייער נאמען אן אייער פולקאמע צושטימונג פאר סיי וועם, פאר יענעמ'ס אדער פאר סיי וועמענ'ס באניץ.

ארויסגעבן אייער אינפארמאציע

מיר קענען איבערגעבן אייערע פריוואטע אינפארמאציע פאר יעדער ארבעטער, מנהל, אינשורערס, פראפעסיאנאלע קאסולטענטס, אגענטן, סופלייער, אדער אויפגענומענע קאנטראקטער, אויף אן אחריות'דיגע אופן און וויפיל עס פעלט אויס פאר די צילן וואס ווערן אויסגערעכנט אין די פאליסיס.

מיר קענען איבערגעבן אייערע פריוואטע אינפארמאציע פאר סיי וועלכע קאמפעני אנגעשלאסן אין אונזער פירמע (דאס הייסט, אונזערע סובסודעריס, שירעם קאמפעניעס, און אלע אירע סובסודעריס) אויף אן אחריות'דיגע אופן און וויפיל עס פעלט אויס פאר די צילן וואס ווערן אויסגערעכנט אין די פאליסיס.

מיר קענען איבערגעבן אייערע פריוואטע אינפארמאציע:

 • אויף וויפיל עס איז פארלאנגט פון אונז לויט'ן געזעץ;
 • פאר סיי וועלכע יעצטיג אדער צוקונפטיגע געריכטליכע פראצעדורן;
 • צו אוועקשטעלן, אויספירן, אדער באשיצן אויף אונזערע לעגאלע רעכטן (אריינגערעכנט צושטעלן אינפארמאציע פאר אנדערע מיט'ן ציל צו פארמיידן קרימינאליטעטן און רעדוצירן קרעדיט ריזיקעס);
 • פאר קויפער (אדער פאטענציאלע קויפער) פון סיי וועלכע ביזנעס אדער אייגנטום וואס מיר קויפן (אדער טראכטן פון קויפן);
 • און פאר סיי ווער וואס מיר גלייבן קען ווארשיינליך גיין צו געריכט אדער אנדערע אוטאריזירטע אוטאריטעט צו איבערגעבן פריוואטע אינפארמאציע וואס מיר האלטן אז יענע אוטאריטעט וועט ווארשיינליך באפעלן צו איבערגעבן די פריוואטע אינפארמאציע.

אבער ווי געשריבן אין די פאליסיס, וועלן מיר נישט צושטעלן די אינפארמאציע פאר א דריטן.

שיקן אימעילס דורכ'ן זייטל

אויב איר שיקט אן אימעיל דורך דעם 'שיקט דעם באניצער אן אימעיל' מעגליכקייט אויפ'ן זייטל, וועט דער אימעיל אדרעס מיט וועלכע איר האט זיך איינגעשריבן אין מכלול ארויפקומען אלץ דער אדרעס פון וועלכע דער אימעיל איז געשיקט געווארן, כדי צו ערמעגליכן דירעקטע ענטפערס.
אויב איר ענטפערט אן אימעיל געשיקט דורך דעם 'שיקט דעם באניצער אן אימעיל' מעגליכקייט אויפ'ן זייטל, וועט דער ענטפער געשיקט ווערן דירעקט צום אריגינעלן שיקער, און אייער אימעיל אדרעס וועט געזען ווערן אלץ אייער אימעיל.

אריבערפירן דאטא אינטערנאציאנאל

עס איז מעגליך אז די אינפארמאציע וואס מיר זאמלען וועט געהאלטן ווערן, באארבעט ווערן, און אריבערגעפירט ווערן צווישן די לענדער אין וועלכע מיר אפערירן, כדי זיך צו קענען באניצן מיט די אינפארמאציע אין איינקלאנג מיט די פאליסיס.
עס איז מעגליך איז די אינפארמאציע וואס מיר זאמלען וועלן אריבערגעפירט ווערן די פאלגנדע לענדער, וואס אין זיי איז נישטא די געזעצן פון באשיצן דאטא ווי עס איז איינגעפירט איבער אייראפע: די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקא, רוסלאנד, יאפאן, כינע, און אינדיע.
פריוואטע אינפארמאציע וואס איר לייגט ארויס אויף אונזער וועבזייטל אדער גיבט איבער צו ארויסלייגן אויפ'ן זייטל קענען זיין ארויסגעלייגט אויפ'ן אינטערנעט איבער די וועלט. מיר קענען נישט פארמיידן דאס באניץ אדער שלעכטע באניץ פון די אינפארמאציע דורך אנדערע.
איר שטימט צו אז מיר וועלן אריבערפירן די פריוואטע איינצלהייטן ווי עס ווערט אראפגעגלייט דא אין סעיף ו'.

אפהיטן פריוואטע אינפארמאציע

סעיף ג’ שמועסט אויס די פראצעדור און פאליסי פון אפהיטן אונזער דאטא, אויסגעשטעלט צו ארויסהעלפן פארזיכערן אז מיר קומען נאך אונזערע געזעצליכע פארלאנגען איבער אפהיטן און אויסמעקן פריוואטע אינפארמאציע.
פריוואטע אינפארמאציע וואס מיר פראצעסירן פאר סיי וועלכע ציל אדער צילן, וועלן נישט געהאלטן ווערן לענגער פון וויפיל עס פעלט זיך אויס פאר די ציל/ן.
אן אראפנעמען פון וואס עס שטייט אין סעיף ז-2, געווענליך מעקן מיר פריוואטע דאטא וואס זענען אין די פאלגענדע קאטעגאריעס אויף די פאלגענדע דאטום/צייט:
טראץ די ריכטליניעס אין סעיף ז’, וועלן מיר אפהיטן דאקומענטן (אויך עלעקטראנישע דאקומענטן) וואס אנטהאלטן פריוואטע אינפארמאציע:
וויפיל עס ווערט פארלאנגט פון אונז לויט'ן געזעץ;
אויב עס קוקט אונז אויס אז די דאקומענטן קענען זיין רעלעוואנט דורכאויס א אנגייענדע אדער פאטענציאלע געריכטליכע פראצעדור;
צו אוועקשטעלן, אקטיוויזרן, אדער באשיצן אויף אונזער געזעצליכע רעכטן (אריינגערעכנט צושטעלן אינפארמאציע פאר אנדערע מיט'ן ציל צו פארמיידן קרימינאליטעטן און אראפברענגען קרעדיט).


פארזיכערן אייערע פריוואטע אינפארמאציע

מיר וועלן נעמען די נויטיגע ארגענעזאציאנאלע און טעכנישע שריט צו פארמיידן די פארלוסט, שלעכטע באניץ, אדער ענדערונגען פון אייערע פריוואטע אינפארמאציע.
מיר וועלן האלטן אלע פריוואטע אינפארמאציע וואס איר לייגט ארויף אין פארזיכערטע סערווערס (באשיצט מיט פעסווארדס און פייערוואלס).
אלע קאמפיוטעריזירטע געלט טראנזאקציעס וואס ווערן דורכגעפירט דורך אונזער זייטל וועלן זיין באשיצט מיט ענקריפציע טעכענעלאגיע.
איר אנערקענט אז דאס עצם לופטערן אינפארמאציע אויפ'ן אינטערנעט איז נישט פארזיכערט, און מיר קענען נישט צוזאגן אז דאטא גגעשיקט דורכ'ן אינטערנעט זאל זיין פארזיכערט.
איר זענט פאראנטווארטליך אויף אפהיטן אייער פעסווארד מיט וועלכע איר באניצט זיך צו צו אריינלאגירן אין אונזער זייטל; מיר וועלן אייך קיינמאל בעטן פאר אייער פעסווארד (אויסער ווען איר לאגירט אריין).

פאררעכטיגונגען

מיר קען אפדעיטן די פאליסיס פון צייט צו צייט דורך ארויסלייגן פרישע פאליסי ווערסיעס אויף אונזער זייטל. עס ליגט אויף אייך צו איבערקוקן די בלאט יעדע שטיק צייט צו זיכער מאכן אז איר זעט ענדערונגען אין די פאליסיס. מיר קענען אייך איינמעלדן וועגן ענדערונגען אין די פאליסיס דורך אימעיל אדער דורך די פריוואטע מעלדוגען סיסטעם פונעם זייטל.

אייערע רעכטן

איר קענט פארלאנגען פון אונז אייך צו צושטעלן אלע אינפארמאציע וואס מיר האלטן איבער אייך; צושטעלן די אינפארמאציע וועט זיין געבינדן צו די פאלגנדע טערמינען:

מעגליך באצאלן אן אפצאל;
באשטעטיגן אייער אידענטיטעט
מיר קענען צוריקווייזן פארלאנגען צו איבערגעבן פריוואטע אינפארמאציע אויף ווי ווייט דער געזעץ ערלויבט.

איר קענט פארלאנגען סיי ווען מיר זאלן נישט פראצעסירן אייערע פריוואטע אינפארמאציע פאר מארקעטינג צוועקן.

בדרך כלל וועט איר איינשטימען מיר זאלן ניצן אייערע פריוואטע פרטים פאר מארקעטינג, אדער וועלן מיר אייך צושטעלן דעם אפציע אז עס זאל נישט געניצט ווערן פאר מארקעטינג צוועקן.

אנדערע וועבזייטלעך

אונזער וועבזייטל אנטהאלט דרויסנדיגע לינקס און איינצלהייטן פון אנדערע וועבזייטלעך. מיר האבן נישט קיין קאנטראל און זענען נישט פאראנטווארטליך פאר די פריוואטקייט פאליסיס פון סיי וועלכע אנדערע וועבזייטל.

אפדעיטן אינפארמאציע

ביטע מעלדט אונז איין אויב מיר דארפן פאררעכטן אדער אפדעיטן די פריוואטע אינפארמאציע וואס מיר פארמאגן איבער אייך.

קוקיס

אונזער זייטל באניצט זיך מיט קוקיס. קוקיס איז א טעקע וואס אנטהאלט אידענטיפיקאציע (א סטרינג פון נומערן און אותיות) וואס ווערט געשיקט דורך אן אינטערנעט סערווער צום אינטערנעט בראוזער און ווערט געהאלטן אינעם בראוזער. דאן ווערט די אידענטעפעקאציע צוריקגעשיקט צום סערווער יעדעס מאל דער בראזוזער בעט פונעם סערווער צו צייגן א בלאט. קוקיס קענען זיין אנהאלטנדיגע קוקיס (persistent) אדער סעסיע קוקיס: די אנהאלטנדע קוקיס וועלן געהאלטן ווערן אין אייער בראוזער און וועלן בלייבן אין קראפט ביז זייער אפלויף דאטום וואס מען האט זיי אנגעשטעלט, אויסער אויס וועט עס פארמעקט ווערן דורך דער באניצער פאר יענע דאטום; ווידער סעסיע קוקיס, וועלן אפלויפן ווען איר ענדיגט אייער יעצטיגע בראוזינג סעסיע, ווען איר פארמאכט דעם בראוזער. בדרך כלל אנטהאלטן קוקיס נישט אינפארמאציע וואס אידענטעפעצירט דעם באניצער פערזענליך, אבער פריוואטע אינפארמאציע וואס מיר האלטן איבער אייך קענען זיין פארבינדן מיט די אינפארמאציע וואס און ווערט באקומען פון קוקיס. מוסטער:סינון/שורה

די נעמען פון די קוקיס מיט וועלכע מיר באניצן זיך, און די צילן פארוואס, ווערן דא אויסגערעכנט:
מיר באניצן זיך מיט די סערוויסעס פון Google Analytics און Adwords אויף אונזער זייטל צו אידענטעפעצירן א קאמפיוטער ווי א באניצער;
מערסטנס וועבזייטלעך ערמעגליכן אייך צו צוריקווייזן דאס באניץ פון קוקיס
בלאקירן אלע קוקיס וועט האבן א נעגאטיווע אפעקט אויף די באניץ פון אסאך וועבזייטלעך. אויב בלאקירט איר קוקיס וועט איר זיך נישט קענען באניצן מיט אלע מעגליכקייטן פון אונזער זייטל.

איר קענט אויסמעקן קוקיס וואס זענען שוין אויף אייער קאמפיוטער אויסמעקן קוקיס וועט האבן א נעגאטיווע אפעקט אויף די באניץ פון אסאך וועבזייטלעך.
Website Planet לא לוקח אחריות וממליץ לכם להתייעץ עם מומחים משפטיים אם אתם משתמשים בתבנית לעיל באתר שלכם.

דער באניצער גיבט מיט דעם פאר מכלול די פערמענאנטע רעכטן זיך צו באניצן מיט אינפארמאציע וואס ווערט איבערגעגעבן צו המכלול אדער אינפארמאציע געזאמעלט אטאמאטיש דורכאויס די באזיך פונעם באניצער אויף המכלול, צו פראצעסירן אנאנימע סטאטיסטיקס אריינגערעכנט שאפן דורכשניטליכע דאטא (Averaged Data), צוזאמגענומענע דאטא (Aggregated Data), מעסטונגען (Benchmarks); באניצער פרעפערענצן; צוגלייכונגען, רעקאמענדאציע אדער אנדערע אויסרעכענונגען אדער שאפן אנדערע זאכן באזירט אויף איבערגעגעבענע אדער איינגעזאמלטע דאטא איבער דעם באניצער, סיי מיט אינפארמאציע צוזאמגעשטעלט פון נאך פלעצער און סיי נישט (די דערמאנטע פעולות וועלן גערופן ווערן "סטאטיסטישע אינפארמאציע"). קלארשטעלונג: די סטאטיסטישע אינפארמאציע איז די אויסשליסליכע אייגנטום פון המכלול און האט דערויף אלע רעכטן, אויך קאפירעכטן און אינטעלעקטואלע אייגנטום. המכלול וועט האבן גרעניצלאזע פולע רעכטן זיך צו באניצן, אפדעיטן, טוישן, פארבעסערן, פארקויפן, פארדינגען, שאפן דערפון אנדערע זאכן אדער טון סיי וואס מיט די סטאטיסטישע אינפארמאציע אן דארפן מודיע זיין, אן אבליגאציעס אדער סיי וועלכע פאראנטווארטליכקייט פאר'ן באניצער. צו קלאר מאכן, דער באניצער גיבט דערמיט אויף אלע רעכטן פון די סטאטיסטישע אינפארמאציע פאר מכלול, און גיבט אויף אויף די רעכטן פון די אינפארמאציע אדער סיי וועלכע טענה ארום דאס באניץ דערפון.