באַניצער:עברי אנכי/המכלול:שטיצט אונז

From המכלול
Jump to navigation Jump to search

דיין שטיצע איז זייער חשוב!

פעם בחודש.png
ריבוע סכום אחר.png
ריבוע 200 שח.png
ריבוע 100 שח.png
ריבוע 50 שח.png
ריבוע 36 שח.png
ריבוע 18 שח.png

כרטיס אשראי.png > >

בהוראת הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשרות

המכלול איז א געמיינזאמער שעפערישער פראיעקט וואס אפערירט וואלונטעריש אלץ נאן-פראפיט ארגאניזאציע, צו צושטעלן פריי פון אפצאל,
תורה'דיגע און וועלטליכע וויסנשאפט און קענטעניס, אויסגעהאלטן און פאסיג פארן היימישן פרומען ציבור.
המכלול שטעלט צו א הויכע-קוואליטעט אלטערנאטיוו פאר אינפארמאציע וועבזייטלעך וואו ליינער זענען אויסגעשטעלט צו פסול'ע אינהאלט,
אויף די העכסטע שטאפל פון ענציקלאפעדישע פראפעסיאנאליטעט און הערליכע אויסשטעל.
המכלול דינט אלץ אהערגעשטעלטער פלאץ צו לערנען, און מיטטיילן וויסנשאפט מיט יעדן, און צילט צו זיין א בית ועד לחכמים, וואו עס ווערט קאנצענטרירט אלע תורה'דיגע אינפארמאציע מיט א קלארקייט,
אויף א גרינגען און צוגענגליכן אופן.
דער מאסיווער פראיעקט וואס המכלול פירט אן שלפעט אריין אין ריזיגע הוצאות: פון טעכנעלאגישע רעסורסן, ווי אויפארבעטן און אויפהאלטן די סערווערס,
מענטשליכע רעסורסן וואס רעכנט אריין פראפעסיאנאלן, ווי ביזנעס ראטגעבער, סטראטעגיסטן, פראגראמערס, דעזיינערס, און נאך.
המכלול צילט צו פארמינערן אויסגאבן, און אירע הוצאות זענען טאקע פיל ווייניגער ווי ענליכע זייטלעך, פארט דארף זי צוקומען צו די פארלאנגטע פראפעסיאנאלע הילף צו בויען א קוואליטעט פלאטפארמע.


עס וואלט געווען גענוג אז יעדע ליינער וואס באניצט זיך מיט המכלול זאל ביישטייערן ₪50 א יאר אז המכלול זאל קענען אויספירן איר ברייטע וויזיע,
אבער נישט יעדער האט די מעגליכקייט אדער געדענקט צו ביישטייערן.
מיר וועלן זיך פרייען אויב איר קענט אנטיילנעמען אינעם וויכטיגן פראיעקט מיט א ביישטייערונג פון $18, $36, $50 אדער $100, אדער סיי וועלכע סומע איר קענט
אז מיר זאלן קענען אנגיין מיט די פעולות ביתר שאת. מיר דארפן און קוקן ארויס פאר אייער הילף!
על פי הוראת הרבנים, קען מען ביישטייערן פון מעות מעשר.

בתודה ובברכה,
הרב יוסף קמינר,
ראש מכון חכמת התורה.